Onze missie

Binnen haar werkingsgebied (de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte) zorgt de Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg voor een voldoende divers aanbod aan sociale woningen en appartementen. Dit aanbod wordt afgestemd op de verschillende leefsituaties en houdt rekening met de sociale noden van de kandidaat-huurders en -kopers. Dit aanbod bestaat uit: 

 • kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen en -appartementen voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare doelgroepen en  
 • kwaliteitsvolle en betaalbare koopwoningen voor lagere middeninkomens.

Het bouwen en toewijzen van de woningen en appartementen gebeurt overeenkomstig de geldende wetgeving. Daarnaast engageert de Maatschappij voor de Huisvesting er zich toe om de kwaliteit van haar patrimonium op peil te houden en er voor te zorgen dat het blijft voldoen aan de geldende woonnormen.

 

Onze visie

Elke huidige en toekomstige inwoner van ons werkgebied woont in een  kwaliteitsvolle, betaalbare en aan zijn noden aangepaste woongelegenheid die gesitueerd is in een leefbare woonomgeving.

 

Onze doelstellingen

De Maatschappij voor de Huisvesting zorgt voor woongelegenheden die beantwoorden aan de huidige maatschappelijke behoeften. Aandachtspunten hierbij zijn:

 • voldoende leefruimte
 • aangenaam wooncomfort
 • mogelijkheid tot zelfstandig wonen voor mensen met fysieke beperkingen en
 • energiezuinigheid.

Verder volgt de Maatschappij voor de Huisvesting alle maatschappelijke ontwikkelingen inzake wonen en probeert deze waar mogelijk en financieel haalbaar te implementeren. 

De Maatschappij voor de Huisvesting kiest in elke stap van het bouwproces, vanaf de begin- tot de eindfase, resoluut voor duurzaam bouwen. Vanuit die aandacht voor duurzaamheid wordt er ook naar gestreefd het energieverbruik van de huurders zo veel als mogelijk te beperken. 

 

De Maatschappij voor de Huisvesting hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle, aangename en leefbare woonomgeving voor de bewoners. Daarom streeft ze er naar om nieuwe woongelegenheden op een optimale manier in de omgeving te integreren.

 

De Maatschappij voor de Huisvesting stelt bij al haar activiteiten de bewoners centraal. Dit betekent dat ze luistert naar de bewoners, waar mogelijk inspeelt op hun wensen of samen tot een evenwichtige oplossing komt met als voornaamste doelstelling de leefbaarheid voor alle bewoners te bestendigen of te verhogen. Daarbij is het de bedoeling om proactief te werk te gaan.

 

De Maatschappij voor de Huisvesting vraagt van de bewoners om hun verantwoordelijkheid op te nemen, zowel in de zorg voor het onderhoud van hun woning of appartement, als voor het samenleven met andere bewoners. Waar mogelijk en nodig probeert de Maatschappij voor de Huisvesting de bewoners te begeleiden en te ondersteunen.

 

De Maatschappij voor de Huisvesting voert een zorgzaam financieel beleid. Daartoe maakt ze jaarlijks een financieel plan op. Een bijzonder aandachtspunt in dit verband is het bestrijden van huurachterstallen met als voornaamste doelstelling de woonzekerheid van de huurders te verzekeren. Om deze doelstellingen waar te maken, voert de Maatschappij voor de Huisvesting een beleid dat is vastgelegd in procedures die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur. Elke procedure wordt geregeld geëvalueerd en zo nodig aangepast op basis van opgedane ervaringen. Vaak zijn andere belanghebbenden, zoals de gemeenten, huurdersorganisaties, maatschappelijke en welzijnsinstellingen, nodig om de doelstellingen te realiseren. Regelmatig overleg met al deze organisaties is essentieel. De Maatschappij voor de Huisvesting neemt daarbij als regisseur een actieve voortrekkersrol op zich.

 

Historiek

De Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg werd opgericht op 18 april 1921. De eerste woningen werden in 1923 gebouwd in de Oude Tuinwijk in Heist-op-den-Berg (centrum) en in Putte. Vrij snel nadien werden woningen gebouwd in de deelgemeenten Schriek (vanaf 1925), Itegem (vanaf 1925), Booischot (vanaf 1925), Wiekevorst (vanaf 1939) en Hallaar (vanaf 1957).
Eind 2011 beheerde de SHM 1.165 woningen en appartementen in Heist-op-den-Berg en Putte, dit zijn er anno 2020 ongeveer 1350.

 

Werkgebied

Onze huisvestingsmaatschappij biedt woningen en appartementen aan in: 

 • Heist-op-den-Berg 
 • Hallaar 
 • Itegem 
 • Wiekevorst 
 • Schriek 
 • Beerzel 
 • Putte 
 • Peulis
 • Grasheide

 

Statuten

Onze statuten kan je op aanvraag bekomen.

 

Vacatures

We zijn op zoek naar een administratief technisch medewerker patrimoniumbeheer: vacatureadministratieftechnischmedewerker.pdf