Voorwaarden kopen

Leeftijd en gezinssituatie

Je bent 18 jaar of ouder.

 

Inkomensvoorwaarde

Welk inkomen wordt gebruikt?
Er wordt gekeken naar het netto-belastbaar inkomen  van 2 jaar geleden. Dat wil zeggen: het inkomen van 2019 om in te schrijven in 2021.

Hoeveel moet mijn inkomen minimaal bedragen?
Er moet minstens een inkomen zijn van €9.817. Had je 2 jaar geleden een lager inkomen, dan kan je het inkomen van een jaar nadien of van het lopende jaar indienen.

Hoeveel mag mijn inkomen maximaal bedragen (geïndexeerde inkomensgrens in 2021)?

 • 41.096 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 45.200 euro voor een alleenstaande met een handicap
 • 61.638 euro voor gehuwden en samenwonenden
 • telkens verhoogd met 4.104 euro per persoon ten laste

 

Eigendomsvoorwaarde

Je kunt niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 •  Je hebt je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Je woning of de woning van je gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Voorrangregels

Als je kan aantonen dat je voldoende binding hebt met de gemeente waarin de koopwoningen / koopkavels gelegen zijn, kan je voorrang krijgen. Hiervoor moet je voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden:

 1. gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente of een aangrenzende gemeente
 2. op heden tewerkgesteld zijn (gemiddeld ten minste een halve werkweek) in de gemeente
 3. op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Als het 1e punt van toepassing is, verklaar je je akkoord dat we je persoonsgegevens op elektronische wijze worden opgevraagd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Als het 2de of 3de punt van toepassing is, vragen wij de nodige documenten voor te leggen.

 

Je bent reeds huurder en wenst je woning te kopen?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je het recht om je huurwoning aan te kopen.  Opgelet: je kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021.  Om een sociale huurwoning te kunnen kopen, moet de woning vóór 24 april 2017 minstens vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn gesteld.


Welke voorwaarden zijn er om een woning te kunnen kopen?

 • De woning was op 24/04/17 minstens 15 jaar oud. 
 • Je huurde de woning op 24/04/17 al 5 jaar.
 • Je hebt geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of in volle vruchtgebruik.
 • De woning is geen aangepaste woning (geen appartementen, duplex, …).
 • De woning is erkend tot aankoop.

Hoe verloopt de verkoopsprocedure?

 • Je neemt contact op met ons bureel en bezorgt ons een schriftelijke aanvraag tot aankoop van je woning.
 • Je vraag tot aankoop van de woning wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  Als de Raad van Bestuur haar akkoord heeft gegeven, zal de woning worden geschat. Dit gebeurt door een erkende landmeter. De kostprijs van deze schatting is ten laste van de huurder.
 • Het schattingsverslag wordt opgemaakt in tweevoud: één exemplaar voor de huurder, één voor onze huisvestingsmaatschappij.
 • Je beslist of je de woning wil aankopen.
 • Onze huisvestingsmaatschappij vraagt de goedkeuring voor verkoop aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
 • Je ondertekent een “eenzijdige belofte van aankoop” en contacteert een notaris voor de verdere afhandeling van de verkoop.

Wat na de verkoop?
Na verkoop is de koper verplicht de woning te bewonen gedurende een periode van 20 jaar. Meer informatie kan je bekomen bij onze huisvestingsmaatschappij.

Eengezinswoningen kunnen gekocht worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Appartementen kunnen niet gekocht worden.