Veel gestelde vragen - kandidaat koper

Hoe gebeurt de toewijzing?

De toewijzing gebeurt volgens het toewijzingsreglement sociale koopwoningen (bijlage I bij het Overdrachtenbesluit) en het toewijzingsreglement sociale kavels (bijlage II bij het Overdrachtenbesluit).

Bij elke toewijzing worden alle gunstig gerangschikte kandidaten groepsgewijs aangeschreven op basis van hun rangschikking. Onze huisvestingsmaatschappij beslist zelf welke omvang die groepsgewijze aanschrijvingen aannemen.

Voorrangsregels
Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met: 

 1. Een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van onze huisvestingsmaatschappij opnieuw moet worden gehuisvest.
 2. Enkel in geval van toewijzing van sociale koopwoningen: een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meer leden getroffen zijn door die handicap.
 3. Een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt.
 4. De chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers. 

Bij elk van de genoemde voorrangen wordt de woning of kavel bij voorrang overgedragen aan de kandidaat-koper die een woning of kavel wil aankopen en die beschikt over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.  

Als verschillende kandidaat-kopers een woning of kavel samen willen aankopen, moet minstens één van hen beschikken over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is om van de voorrang te genieten.

 

Wat na een toewijzing?

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen. Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op maximaal 4.569 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.955 euro (voor sociale bouwgronden). Daarna breng je je lening in orde.       

Verkoopakte en kosten

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen.

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

 

Wat is een actualisatie?

Minstens in elk oneven jaar zal onze huisvestingsmaatschappij een controle uitvoeren op alle inschrijvingen. Deze controle wordt de “actualisatie” genoemd.

Wat moet ik doen bij actualisatie?
Bij een actualisatie stuurt onze huisvestingsmaatschappij alle kandidaat-huurders een brief. Op deze brief moet je aanduiden of je al dan niet kandidaat wenst te blijven. Opgelet: het is belangrijk dat je de gevraagde documenten vóór de opgegeven datum bezorgt aan onze huisvestingsmaatschappij.

Als je niet reageert of niet meer voldoet aan de voorwaarden, zal de kandidatuur geschrapt worden. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet terugbetaald. 

 

Wat zijn de verplichtingen bij een sociale aankoop?

bij aankoop van een sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van je erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

bij aankoop van een sociale kavel

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. 

De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.
Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar dan moet één van je erfgenamen, net zoals bij sociale koopwoningen, de verplichtingen verder naleven. 

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

 

Wanneer kan je geschrapt worden uit het kandidatenregister?

Je wordt geschrapt en je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties:

 • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je wordt geschrapt en je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • Je gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond die aan jouw keuze beantwoordt. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering.
 • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen.
 • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.
 •  

Vragen over de wetgeving?

Voor meer informatie over de wetgeving verwijzen wij u graag door naar de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal  Wonen (VMSW)

 

Contacteer ons

015/24.71.86 (druk 2 en dan 1) of via mail