Wat bij een toewijzing?

Wanneer krijg ik een toewijzing?

Wanneer een woning of appartement vrijkomt, wordt dit toegewezen aan een kandidaat-huurder. Hierbij volgt onze huisvestingsmaatschappij enkele vaste regels en principes. Deze regels volgen het Kaderbesluit Sociale Huur:

1. Opmaak van een lijst met chronologische volgorde.
De dienst Administratie maakt een lijst van alle kandidaat-huurders die zijn ingeschreven voor een woning of appartement van dat type en in die bepaalde straat. Op deze lijst staan de kandidaat-huurders vermeld volgens de chronologische volgorde van inschrijving en met hun prioriteitscodes.

2. Opmaak van een voorstel tot toewijzing.
Op basis van de lijst en met toepassing van de voorrangsregels, wordt een voorstel tot toewijzing opgemaakt. Hiervoor worden de regels en principes toegepast van het Kaderbesluit Sociale Huur en het Intern Toewijzingsreglement van onze huisvestingsmaatschappij.

Wat betekent dit concreet? De chronologische volgorde van inschrijving blijft het hoofdprincipe. Dit wordt gecorrigeerd en aangevuld door de principes en voorrangsregels toe te passen (zie intern huurreglement, een overzicht van onze bejaardenwoningen en de rationele bezetting van onze woningen)

 

Ik heb een toewijzing, wat moet ik doen?

De eerste kandidaat-huurder die in aanmerking komt ontvangt een toewijzingsbrief. Weigert een kandidaat? Dan wordt de volgende aangeschreven.

Kan ik de woning of het appartement gaan bekijken?
Na ontvangst van de toewijzingsbrief, krijg je 2 weken de tijd om te reageren. In deze periode kan je de woonst gaan bekijken. Hiervoor neem je contact op met onze huisvestingsmaatschappij.

Ik heb de woning of het appartement aanvaard. Wat nu?
Als je tijdig reageert en de toewijzing aanvaardt, wordt de woning of het appartement definitief toegewezen. Je krijgt een brief met informatie over wat je verder moet doen: de huurovereenkomst ondertekenen, de waarborg betalen, de plaatsbeschrijving, … Voor de plaatsbeschrijving zal de technische dienst een afspraak maken.

Opgelet: zeg nooit jouw huidige huurovereenkomst op tot wanneer de nieuwe huurovereenkomst is ondertekend!

 

Hoeveel huur moet ik betalen?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We kijken nu naar jouw inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

  • alleenstaande: 24.852 euro
  • alleenstaande met een handicap: 26.934 euro
  • anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

  • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
  • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
  • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Wat verandert niet?

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Gezinskorting: 

  • € 19 per kind waarvoor je kinderbijslag krijgt
  • € 19 per persoon met een invaliditeit van minstens 66% (wanneer een kind ten laste minstens 66% invalide is, wordt 2 x € 19 gezinskorting toegekend)
  • € 9,5 voor een kind ten laste waarvoor kinderbijslag wordt betaald in geval van co-ouderschap of bezoekrecht

Patrimoniumkorting: 
Afhankelijk van de kwaliteit van de woning en de marktwaarde ligt deze korting tussen € 0 en € 133.

De te betalen huurprijs ligt steeds tussen de minimale en maximale huurprijs. 
Maximale huurprijs: (= geïndexeerde basishuurprijs) 
De maximale huurprijs wordt berekend op basis van de marktwaarde van de woning.
Minimale huurprijs: 
Bedrag tussen € 123 en € 246, afhankelijk van de geïndexeerde basishuurprijs van de woning.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Waarborg

Hoeveel bedraagt de waarborg?
Als je jouw contract tekent, betaal je ook een waarborg. Die bedraagt 2 maanden de marktwaarde van de woning en kan maximum € 983 bedragen (cijfers 2019). De kosten voor de plaatsbeschrijving worden meebetaald met de waarborg en bedragen € 16 (cijfers 2015).
Kan je de waarborg niet in één stuk betalen? Geen probleem, je kan de waarborg afbetalen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op met ons bureel.

Wat gebeurt er met mijn waarborg?
Het geld van de waarborg wordt op een vaste rekening gezet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Elk jaar krijg je interesten op de waarborg, zoals bij een gewoon spaarboekje. Je ontvangt elk jaar een brief met informatie over jouw waarborg.

Moet ik opnieuw een waarborg betalen bij verhuis?
Als je verhuist naar een andere woonst van onze huisvestingsmaatschappij, betaal je een nieuwe waarborg. De oude waarborg wordt uitbetaald. Geef je je opzeg? Dan zal de waarborg met interesten worden uitbetaald.

Opgelet: de openstaande kosten of beschadigingen aan de woonst worden van de waarborg gehouden.

 

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij start huurcontract.
Vóór de start van het huurcontract, of uiterlijk binnen één maand na aanvang van het contract, wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit betekent dat de woning of het appartement wordt nagekeken op schade, gebreken, … Dit gebeurt door onze technische dienst samen met de nieuwe huurder. De plaatsbeschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd en wordt mee geregistreerd.

Plaatsbeschrijving bij einde huurcontract.
Op het einde van de huurovereenkomst moet je als huurder de woning achterlaten zoals bij aanvang van de overeenkomst, zoals beschreven in de plaatsbeschrijving. Uitzondering hierop is de schade die ontstaan is door overmacht, slijtage of ouderdom. Bij het einde van het huurcontract wordt opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. 

Moet ik betalen voor de plaatsbeschrijving?
Als huurder betaal je € 16 administratieve kost voor de plaatsbeschrijving.

Krijg ik een vast of een tijdelijk contract?

Sinds 1 maart is er een nieuwe wetgeving.  Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten.  Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een contract van 9 jaar.  Bestaande huurders (van voor 1 maart 2017) die verhuizen, behouden hun contract van onbepaalde duur.

Wat na deze 9 jaar?  Dan kijken we 2 voorwaarden na.

1. Is je inkomen niet te hoog?  Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.

2. Is je woning niet te groot?  Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen.  Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd.

Is het antwoord minstens 1x ja, dan gaan we samen je situatie bekijken.  Het is mogelijk dat je moet verhuizen naar een kleinere woning of dat je je huurovereenkomst stopzetten.