Wat bij een toewijzing?

Wanneer krijg ik een toewijzing?

Wanneer een woning of appartement vrijkomt, wordt dit toegewezen aan een kandidaat-huurder. Hierbij volgt onze huisvestingsmaatschappij enkele vaste regels en principes. Deze regels volgen het Kaderbesluit Sociale Huur:

1. Opmaak van een lijst met chronologische volgorde.
De dienst Administratie maakt een lijst van alle kandidaat-huurders die zijn ingeschreven voor een woning of appartement van dat type en in die bepaalde straat. Op deze lijst staan de kandidaat-huurders vermeld volgens de chronologische volgorde van inschrijving en met hun prioriteitscodes.

2. Opmaak van een voorstel tot toewijzing.
Op basis van de lijst en met toepassing van de voorrangsregels, wordt een voorstel tot toewijzing opgemaakt. Hiervoor worden de regels en principes toegepast van het Kaderbesluit Sociale Huur en het Intern Toewijzingsreglement van onze huisvestingsmaatschappij.

Wat betekent dit concreet? De chronologische volgorde van inschrijving blijft het hoofdprincipe. Dit wordt gecorrigeerd en aangevuld door de principes en voorrangsregels toe te passen (zie intern huurreglement, een overzicht van onze bejaardenwoningen en de rationele bezetting van onze woningen)

 

Ik heb een toewijzing, wat moet ik doen?

De eerste kandidaat-huurder die in aanmerking komt ontvangt een toewijzingsbrief. Weigert een kandidaat? Dan wordt de volgende aangeschreven.

Kan ik de woning of het appartement gaan bekijken?
Na ontvangst van de toewijzingsbrief, krijg je 2 weken de tijd om te reageren. In deze periode kan je de woonst gaan bekijken. Hiervoor neem je contact op met onze huisvestingsmaatschappij.

Ik heb de woning of het appartement aanvaard. Wat nu?
Als je tijdig reageert en de toewijzing aanvaardt, wordt de woning of het appartement definitief toegewezen. Je krijgt een brief met informatie over wat je verder moet doen: de huurovereenkomst ondertekenen, de waarborg betalen, de plaatsbeschrijving, … Voor de plaatsbeschrijving zal de technische dienst een afspraak maken.

Opgelet: zeg nooit jouw huidige huurovereenkomst op tot wanneer de nieuwe huurovereenkomst is ondertekend!

Hoeveel huur moet ik betalen?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.
Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld investeerden om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Waarborg

Hoeveel bedraagt de waarborg?
Als je jouw contract tekent, betaal je ook een waarborg. Die bedraagt 2 maanden de marktwaarde van de woning en kan maximum € 1010 bedragen (cijfers 2021). De kosten voor de plaatsbeschrijving worden meebetaald met de waarborg en bedragen € 17 (cijfers 2021).
Kan je de waarborg niet in één stuk betalen? Geen probleem, je kan de waarborg afbetalen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op met ons bureel.

Wat gebeurt er met mijn waarborg?
Het geld van de waarborg wordt op een vaste rekening gezet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Elk jaar krijg je interesten op de waarborg, zoals bij een gewoon spaarboekje. Je ontvangt elk jaar een brief met informatie over jouw waarborg.

Moet ik opnieuw een waarborg betalen bij verhuis?
Als je verhuist naar een andere woonst van onze huisvestingsmaatschappij, betaal je een nieuwe waarborg. De oude waarborg wordt uitbetaald. Geef je je opzeg? Dan zal de waarborg met interesten worden uitbetaald.

Opgelet: de openstaande kosten of beschadigingen aan de woonst worden van de waarborg gehouden.

 

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij start huurcontract.
Vóór de start van het huurcontract, of uiterlijk binnen één maand na aanvang van het contract, wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit betekent dat de woning of het appartement wordt nagekeken op schade, gebreken, … Dit gebeurt door onze technische dienst samen met de nieuwe huurder. De plaatsbeschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd en wordt mee geregistreerd.

Plaatsbeschrijving bij einde huurcontract.
Op het einde van de huurovereenkomst moet je als huurder de woning achterlaten zoals bij aanvang van de overeenkomst, zoals beschreven in de plaatsbeschrijving. Uitzondering hierop is de schade die ontstaan is door overmacht, slijtage of ouderdom. Bij het einde van het huurcontract wordt opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. 

Moet ik betalen voor de plaatsbeschrijving?
Als huurder betaal je € 17 administratieve kost voor de plaatsbeschrijving.

Krijg ik een vast of een tijdelijk contract?

Sinds 1 maart 2017 is er een nieuwe wetgeving.  Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten.  Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een contract van 9 jaar.  Bestaande huurders (van voor 1 maart 2017) die verhuizen, behouden hun contract van onbepaalde duur.

Wat na deze 9 jaar?  Dan kijken we 2 voorwaarden na.

1. Is je inkomen niet te hoog?  Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.

2. Is je woning niet te groot?  Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen.  Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd.

Is het antwoord minstens 1x ja, dan gaan we samen je situatie bekijken.  Het is mogelijk dat je moet verhuizen naar een kleinere woning of dat je je huurovereenkomst stopzetten.