Voorwaarden huren

Leeftijd en gezinssituatie

De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn. Als je ontvoogd werd, begeleid zelfstandig woont of alleen gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst, zal onze huisvestingsmaatschappij van deze voorwaarde afwijken.
De kandidaat-huurder dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of op een referentieadres.

Inkomensvoorwaarden

Om je als kandidaat te kunnen inschrijven, moet het inkomen onder een bepaalde grens liggen.

Welk inkomen wordt gebruikt?

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Hoeveel mag mijn inkomen maximaal bedragen?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2021:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2021

Alleenstaande

    25.557 euro

Alleenstaande met handicap

    27.698 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

    38.335 euro

Verhoging per persoon ten laste*

    2.143 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Mijn inkomen in het referentiejaar was te hoog, maar nu heb ik minder inkomen.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomengrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Eigendomsvoorwaarden

Mag ik me inschrijven als ik over een woning of bouwgrond beschik?

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Taal en inburgering

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet minimaal taalniveau 1.1 voor spreken behalen om een sociale woning te kunnen huren.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

De folder hierover kan je hier terugvinden.

Voorrangsregels

In een aantal gevallen kan een kandidaat extra voorrang krijgen.  De meest voorkomende voorrang is als de kandidaat in de afgelopen 6 jaar al 3 jaar in de gemeente Heist o/d Berg of Putte heeft gewoond, een overzicht vind je hier.  De volledige lijst met alle voorrang kan je hier terugvinden.


Welke woningen kan ik huren?

We bieden je een gepaste woning aan. Hiervoor kijken we naar de grootte van je gezin (de rationele bezetting) en of je voorrang krijgt. De rationele bezetting en de voorrangsregels zijn wettelijk bepaald.

Rationele bezetting

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. We streven naar een rationele bezettingsgraad. Wat is dat? Dat wil zeggen dat de grootte van de woning zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden.

Ons intern huurreglement verduidelijkt dit nog.

Je kinderen wonen niet altijd bij je?  We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen maar er wel soms verblijven met overnachting. Dit kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. Je moet dit wel melden bij de inschrijving.

Je kinderen zijn ouder dan 18 jaar?  We tellen inwonende kinderen die ouder dan 18 jaar zijn tot hun 25ste verjaardag mee, bij de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn. Zij moeten ook aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen, want we nemen hen mee op in het inschrijvingsregister. Woonden deze kinderen altijd bij het gezin? Dan telt hun inkomen niet mee bij de huur. Verlaten ze de sociale woning en komen ze er later opnieuw wonen, dan telt hun inkomen wel mee.

 

Interne verhuis

Mijn woning of appartement is te groot of te klein
Als jouw gezin groter of kleiner wordt, kan de woning of het appartement te klein of te groot worden. Bijvoorbeeld: je kinderen gaan apart wonen, waardoor er een aantal slaapkamers vrijstaan. Op dat moment kan je je komen inschrijven bij onze huisvestingsmaatschappij voor een andere woning of appartement.  Als jouw woonst te klein of te groot wordt zonder dat dat te wijten is aan meerderjarige personen die na de aanvang van de huurovereenkomst zijn komen inwonen, zal je voorrang krijgen voor een aangepaste woning of appartement.

Mijn gezin komt naar België
Als jouw gezin nog in het buitenland woonde op het ogenblik van jouw toewijzing, kreeg je in afwachting een kleinere woonst. Komt jouw gezin naar België? Meld dit dan onmiddellijk bij onze huisvestingsmaatschappij. Daarna zal je een andere woonst krijgen die groot genoeg is voor jouw gezin. Hiervoor krijg je voorrang.

Ik wil verhuizen
Is de woonst niet te klein of te groot, maar wil je verhuizen naar een andere woonst? Dat kan door je opnieuw in te schrijven als kandidaat. Je zal dan geen voorrang krijgen op basis van de grootte van je woonst, maar de gewone wachttijd doorlopen.