Veel gestelde vragen - kandidaat-huurder

Een geplande gezinshereniging

Bij een geplande gezinshereniging moet je je inschrijven voor een woning die groot genoeg is voor alle gezinsleden. Heb je gezinsleden in het buitenland? Dan dien je onze huisvestingsmaatschappij hiervan op de hoogte te brengen wanneer je je inschrijft. Je kan immers enkel worden ingeschreven voor de woningen die groot genoeg zijn voor jouw volledige gezin. Als jouw gezinsleden nog niet in België zijn op het ogenblik dat je een toewijzing krijgt, zal een kleinere woning worden toegewezen. Komen jouw gezinsleden naar België? Dan zal een nieuwe woning worden toegewezen die groot genoeg is voor jouw gezin. Hiervoor krijg je voorrang.

Wat als ik niet meer samen ben met de partner waarmee ik samen kandidaat ben?

In dat geval heb je 2 mogelijkheden:

Slechts één van beide partners wil de inschrijving behouden?  De andere partner doet in dit geval afstand van de kandidatuur via een invulformulier dat door beiden moet ondertekend worden.

Beide partners willen de inschrijving behouden? Dan splitsen we de kandidatuur.  De referentiehuurder behoudt de eerste inschrijving, met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum en inschrijvingsnummer.  De partner krijgt een nieuwe inschrijving met als inschrijvingsdatum de datum waarop hij/zij op de inschrijving werd gezet.  Dit kan dus ook de oorspronkelijke datum zijn, als beide personen vanaf de start samen zijn ingeschreven.

Afwijkingen

Als er bijzondere omstandigheden zijn, kan onze huisvestingsmaatschappij versneld een woning of appartement toewijzen. Hiervoor wordt afgeweken van de toewijzingsregels (sociaal huurbesluit art. 18 t/m 21 en art. 26) .

Welke doelgroep kan een afwijking krijgen?

De versnelde toewijzing bestaat voor volgende doelgroepen: 

 • daklozen
 • begeleid zelfstandig wonende minderjarigen (persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding)
 • personen met geestelijke gezondheidsproblemen

Wie kan een afwijking aanvragen?
De aanvraag dient te gebeuren door een erkende instantie:

 • OCMW of CAW
 • erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen
 • beschut wonen, project psychiatrische zorg in de thuissituatie, ambulant intensief behandelteam

Zijn er nog extra voorwaarden?
Er worden extra begeleidende maatregelen gevraagd door de instantie die de aanvraag doet of door een andere welzijns- of gezondheidsvoorziening. Hiervoor wordt een begeleidingsovereenkomst afgesloten tussen de huurder, de begeleidende dienst en onze huisvestingsmaatschappij. Uit de begeleidingsovereenkomst moet blijken dat de kandidaat-huurder met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te wonen en ook in staat zal zijn om zelfstandig te wonen zonder begeleidende maatregelen binnen een duidelijk afgebakende termijn.

Kan een aanvraag geweigerd worden?

Onze huisvestingsmaatschappij kan een aanvraag weigeren als:

 • de kandidaat-huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen
 • niet wordt voldaan aan de voorwaarden opgenomen in de begeleidingsovereenkomst
 • er in het jaar van de aanvraag al 5% toewijzingen zijn gebeurd op basis van de mogelijkheid tot versnelde toewijzing
 • in het kader van de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen, vermeld in artikel 28 van het huurbesluit, de persoon voor wie een versnelde toewijzing wordt gevraagd, behoort tot een doelgroep waarvoor een voorrang van minimaal 4% toewijzingen op jaarbasis is bepaald.

De versnelde toewijzing kan alleen als er een woonst vrijkomt die groot genoeg is voor het gezin.

 

Duurtijd van het contract

Neuwe huurders vanaf 01/03/2017 krijgen een tijdelijk huurcontract voor een periode van 9 jaar. Na 9 jaar kan dit huurcontract verlengd worden met telkens 3 jaar.

Wanneer wordt het tijdelijk huurcontract niet verlengd?

 • Als het gezinsinkomen gedurende de laatste 3 jaar 25% boven de maximale inkomensgrens ligt.
 • Als je in een onderbezette woning woont. (Een woning is onderbezet als het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal personen groter is dan 1. Voorbeeld: een alleenstaande woont onderbezet vanaf 3 slaapkamers, een koppel woont onderbezet vanaf 4 slaapkamers, … Er zijn wel een aantal uitzonderingen mogelijk.)

 

Mijn woning is ongeschikt verklaard.  Krijg ik voorrang?

Onze huisvestingsmaatschappij kan voorrang geven aan een kandidaat-huurder als de woning die hij/zij als hoofdverblijfplaats had:

 • onbewoonbaar werd verklaard en waarvan de ontruiming noodzakelijk was (cf. art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet)
 • ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard (cf. art. 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode)
 • het voorwerp was van een conformiteitsonderzoek (cf. art. 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode), voor zover de woning op het technisch verslag minstens 3 gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken ‘omhulsel’ of ‘binnen structuur’ of minstens 3 gebreken van categorie IV en 60 strafpunten heeft (cf. art. 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen).

Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot deze voorrang. Bestaat een gezin uit meerdere inwoners, dan kan de voorrang niet voor elke inwoner apart worden gegeven. Werd voor een woning de voorrang gegeven en gaat een nieuw gezin in de woning wonen, dan kan de voorrang niet opnieuw gegeven worden aan het nieuwe gezin. Is een gezin ingeschreven bij meerdere huisvestingsmaatschappijen? Na de toewijzing van een sociale woning verliest men de voorrang bij andere huisvestingsmaatschappijen waar men is ingeschreven.

Om in aanmerking te komen voor deze voorrang, moet de kandidaat-huurder de woning, het onroerend goed of de kamer sinds ten minste 6 maanden bewoond hebben.

 

Mijn huidige woning wordt verkocht. Krijg ik voorrang?

Soms kom je als huurder op de private markt voor verrassingen te staan. De woning die je huurt wordt verkocht, er komt een nieuwe eigenaar, je moet de woning verlaten, … In deze situaties doen mensen een aanvraag bij onze huisvestingsmaatschappij. Spijtig genoeg kunnen we voor deze reden geen voorrang geven. Je kan je inschrijven als kandidaat, maar zal de gewone wachttijd moeten doorlopen.

 

Ik ga scheiden.  Krijg ik voorrang?

Een echtscheiding kan problemen veroorzaken op vlak van wonen. Misschien moet je op zoek gaan naar een andere woning en wil je je inschrijven bij onze huisvestingsmaatschappij. Voor echtscheiding kunnen we echter geen voorrang geven. Je kan je inschrijven als kandidaat, maar zal de gewone wachttijd moeten doorlopen.

 

Kan ik een aangeboden woning vooraf bezoeken?

Een woning kan steeds eerst worden bezocht. Als huurder heb je het recht te weten in welke woonst je zal gaan wonen. Na het ontvangen van een toewijzingsbrief, krijg je 2 weken de tijd om te reageren. In deze periode kan je de woonst gaan bekijken.

 

Moet ik de pensioenleeftijd bereikt hebben om een seniorenwoning aan te vragen?

Seniorenwoningen en -flats zijn bestemd voor kandidaat-huurders die minstens 65 jaar zijn op het moment van de toewijzing. Een kandidaat-huurder mag zich steeds inschrijven voor een seniorenwoning. Bij toewijzing zullen echter de kandidaat-huurders van 65 jaar of ouder voorrang krijgen.

 

Waar kan ik terecht met vragen en klachten?

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.  

Heb je een klacht? Hier vind je meer informatie over waar je  met je klacht terecht kan.   Onze medewerker van de sociale dienst, Stijn Wyns, zal deze klachten steeds vertrouwelijk en met de nodige ernst behandelen.  We sturen je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving. 

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.   De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om ‘verhaal’ aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

 

Ik meen onterecht geschrapt te zijn als kandidaat-huurder.  Wat kan ik doen?

Heb je vragen bij jouw inschrijving of schrapping als kandidaat-huurder? Contacteer dan onze huisvestingsmaatschappij voor meer informatie.  Is jouw inschrijving als kandidaat-huurder geschrapt, dan kan je binnen de 30 dagen met een aangetekende en gemotiveerde brief aan de toezichthouder vragen om de beslissing te herzien. Je zal nadien binnen de 30 dagen een antwoord ontvangen van de toezichthouder, met een aangetekende brief.

 

Ik heb een weigering gekregen en meen dat dit onterecht is. Wat kan ik doen?

Als je een weigering hebt gekregen en je meent dat dit onterecht is, kan je binnen de 30 dagen een beoordeling van de toezichthouder vragen over de weigering. Dit doe je met een aangetekende en gemotiveerde brief. Nadien bezorgt de toezichthouder zijn beoordeling binnen de 30 dagen. Dit gebeurt zowel aan jou als aan onze huisvestingsmaatschappij. Hierna zal onze huisvestingsmaatschappij jou binnen de 60 dagen meedelen of de weigering al dan niet wordt behouden. Onze huisvestingsmaatschappij bezorgt hiervan een afschrift aan de toezichthouder. Heb je binnen de 60 dagen geen beslissing ontvangen, dan beschik je over voorrang.

 

Ik ben benadeeld bij de toewijzing van een woning. Wat kan ik doen?

In deze situatie kan je binnen de 6 maanden een beoordeling vragen van de toezichthouder. Dit doe je met een aangetekende en gemotiveerde brief.

 

Vragen over de wetgeving?

Voor meer informatie over de wetgeving verwijzen wij graag door naar de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal  Wonen (VMSW)

 

Contacteer ons

015/24.71.86 (druk 2 en dan 1) of via mail